Ettevõtte privaatsuspõhimõtted

Teie andmete vastutav töötleja

Alljärgnevalt saate teavet selle kohta, kuidas meie, piiratud vastutusega äriühing Von Gale OÜ, ühtne registreerimisnumber., töötleb füüsiliste isikute andmeid.

Von Gale Property Advisory kogutavad ja kasutatavad isikuandmed

Meilisõnumeid saate tellida Von Gale Property Advisory veebisaidi www.vongale.ee jalusest, kui sisestate aknasse oma kontaktandmed (e-posti).

Kui tellite veebisaidil Von Gale Property Advisory värskeimad uudised, küsib Esindaja lisateavet: eelistatud keel, millist teavet soovite saada ja kaasatud riigid, Esindaja kogub ka teie ettevõtte kontaktandmed, kui annate oma visiitkaardi koosolekutel või üritustel või kui annate kontaktandmed Von Gale Property Advisory üritustele registreerimiseks.

Von Gale Property Advisory saadab turundusteavet ainult e-posti teel ja püüab piirata saajaid ainult nende isikutega, kellelel see teade huvi pakub.

Niipea, kui Esindaja saadab teate, võib Esindaja koguda selle teatega seotud statistikat, st kas te avate teate, vajutage linkidel, millist seadet kasutate ja millised on selle tehnilised omadused. Esindaja teeb seda lähtuvalt talletatud teabest teie juurdepääsul Von Gale Property Advisory veebisaidile või küpsiste abil (kui te nendega nõustute).

Kui tellite veebisaidil Von Gale Property Advisory uudiseid, kasutab Esindaja teie andmeid teie nõusoleku alusel.

Muudel juhtudel, kui esitate Esindajale ettevõtte kontaktandmed vabatahtlikult, võib Esindaja saata teile turundusteateid, et Von Gale Property Advisory saaks kasutada oma õiguslikke huve ärisuhete säilitamiseks teiega või ettevõtetega, mida esindate. Esindaja järgib teabevahetusviiside parandamise eesmärgil teadete tõhususe statistikat.

Lisateavet talletatud küpsiste või automaatselt parandatava teabe kohta leiate Von Gale Property Advisory veebisaidilt, vaadake üle Esindaja veebisaidi Privaatsuspõhimõtted.

Teave meie klientidele – füüsilised isikud, kes saavad meilt teenuseid

Esindaja töötleb teie isikuandmeid, et teiega sõlmida ja täita esindusteenustega seotud lepingut. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid b ja f. Esindaja õigustatud huvi on nõuetekohaselt täita sellise lepingu kohustusi. Esindaja on andmete töötlemisega seoses vastutav töötleja.

Teie isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Kui te ei anna isikuandmeid, võib Esindajal lepingu sõlmimise või täitmine osutuda raskeks.

Teie isikuandmeid võib edastada Esindaja töötajatele, agentidele ja teenusepakkujatele, nt õigus-, raamatupidamis- või IT-teenuste pakkujad.

Juurdepääsu, paranduste, andmete kustutamise, töötlemise piiramise taotlemiseks või muude andmetöötlust puudutavate probleemide käsitlemiseks saate meiega ühendust võtta juriidilisele aadressile kirjutades. Samuti on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsiooni.

Teie isikuandmeid talletakse kuni esinduslepingu täieliku täitmiseni ning seaduses ettenähtud tähtaja jooksul. Menetluse korral talletatakse andmed kuni menetluse lõpuni. Kui seadusega nõutakse isikuandmete säilitamist, täidab Esindaja õiguaktide nõudeid.

Võite saada juurdepääsu oma andmetele

Teie isikuandmeid võib avalikustada:

Esindajale teenuseid pakkuvad kolmandad isikud, sealhulgas turundusettevõtted, infotehnoloogiateenuse pakkujad, auditeerimisfirmad ja teised turundusteadaannete suunamiseks vajalikus ulatuses.

Kui kaua Von Gale Property Advisory andmeid talletab?

Teie kontaktandmeid ja teavet teie ettevõtte või tegevusala kohta talletatakse ja töödeldakse turunduseesmärkidel nii kaua, kui teie või teie esindatud asutus kasutab Esindajat kinnisvarateenuste pakkujana. Sellegipoolest soovib Esindaja parimal juhul tagada vananenud isikuandmete ajakohastamist ja mittevajalike andmete kustutamist.

Värskeimate uudiste saatmiseks kasutatavaid isikuandmeid talletatakse ja töödeldakse sel eesmärgil seni, kuni olete oma nõusoleku sõltuvalt olukorrast tagasi võtnud või tühistanud Von Gale Property Advisory uudiste tellimise, kuid mitte hiljem kui 2 aastat pärast teie viimast tegevust Esindaja värskeimate uudistega.

Teie õigused ja nende kasutusviisid

Von Gale Property Advisory poole pöördumisel e-posti welcome@vongale.ee kaudu saate kasutada õigusi:

  • taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele;
  • taotleda oma isikuandmete parandamist;
  • taotleda oma isikuandmete kustutamist;
  • tagasi võtta oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.

Mõnel juhul võib teil olla õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist või vastustada isikuandmete töötlemist.

Saate kasutada oma õigusi kooskõlas kehtivate ELi ja siseriiklike õigusaktidega.

Kui teie taotluse järel isikuandmed kustutatakse, säilitab Esindaja ainult teabe koopia, mis on vajalik Esindaja või kolmanda isiku õiguslike huvide kaitseks, riigiasutuste korralduste ja õigusaktide nõuete täitmiseks, vaidluste lahendamiseks või Esindajaga sõlmitud lepingu jõustamiseks.

Teave meie klientidele – juriidilised isikud, kes saavad meilt teenuseid

Meilt teenuste saamiseks esitate teabe enda ja/või oma esindaja ning kontaktisikute kohta. Palun teavitage eespool nimetatud isikuid oma isikuandmete töötlemise faktist ja võimalust leida siit teavet isikuandmete sellise töötlemise läbiviimise kohta.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Esindaja õigustatud huvi on nõuetekohaselt täita sellise lepingu kohustusi. Esindaja on andmete töötlemisega seoses vastutav töötleja.

Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Kui te ei anna isikuandmeid, võib Esindajal lepingu sõlmimise või täitmine osutuda raskeks.

Isikuandmeid võib edastada Esindaja töötajatele, agentidele ja teenusepakkujatele, nt õigus-, raamatupidamis- või IT-teenuste pakkujad.

Juurdepääsu, paranduste, andmete kustutamise, töötlemise piiramise taotlemiseks või muude andmetöötlust puudutavate probleemide käsitlemiseks saate meiega ühendust võtta juriidilisele aadressile kirjutades. Saate esitada kaebuse ELi ametiasutusele oma tegelikus elukohas. Ametiasutuste kontaktandmed leiate siit: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Teave huvitatud isikutele, kes meiega kinnisvara ülevaatamiseks ühendust võtavad

Esindaja töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  1. teie küsimustele või taotlustele vastamiseks, näiteks kinnisvara ülevaatamise korraldamiseks;
  2. kinnisvaraomanikuga lepingu täitmiseks – kinnisvara ülevaatamise fakti tõendamiseks;
  3. teie nõusolekul – teile sarnase kinnisvara kohta teabe saatmiseks e-posti aadressile või telefoni teel ühenduse võtmiseks, et pakkuda teile kinnisvara ülevaatamist.

Teie isikuandmeid lepingu täitmiseks töödeldakse meie õigustatud huvide alusel ja meie õigustatud huvi on kinnisvaraomanikule tõendada, et me täidame esinduslepingust tulenevaid kohustusi. Kui te ei anna seda teavet, ei saa me tõendada, et vaatamine on lõpetatud.

Mis puudutab teabe esitamist seoses küsimuse või taotlusega või sarnase kinnisvaraga, töödeldakse teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel ning teie nõusolek ja isikuandmete esitamine on vabatahtlikud. Kui te neid ei esita, ei võta me teiega ühendust, kaasa arvatud sarnastest kinnisvaraobjektidest teavitamiseks.

Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta isikuandmete töötlemise legitiimsust, mis tehti enne sellise nõusoleku tagasivõtmist. Teie isikuandmed säilitatakse kuni esinduslepingu täitmiseni. Kui olete andnud nõusoleku, nagu eespool märgitud, talletatakse teie isikuandmed kuni olete nõusoleku tagasi võtnud. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, ei võta me enam teiega ühendust, et teavitada sarnasest kinnisvarast.

Teie isikuandmeid võib edastada Esindaja kinnisvaramaakleritele ja teistele isikutele, kes pakuvad Esindajale teenuseid, näiteks IT-teenuse pakkujad, raamatupidajad, turundusteenuste bürood.

Esindaja on vastutav töötleja ja vastutab teie isikuandmete töötlemise eest. Kui soovite nendele isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada, kustutada või piirata nende töötlemist, vastustada nende töötlemist või kui teil on küsimusi andmetöötluse kohta, võtke meiega ühendust meie juriidilisele aadressile kirjutades. Kui olete veendunud, et teie isikuandmetega seotud toiming ei vasta seaduse nõuetele, võite esitada kaebuse oma tegeliku elukoha ELi ametiasutusele. Ametiasutuste kontaktandmed leiate siit: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Teave meie klientidele – juriidilised isikud, kes saavad meilt teenuseid

Klientidele ja kõigile huvitatud isikutele, kes soovivad saada Von Gale Property Advisory teateid e-posti teel, saadab Esindaja tähtsad ja õigeaegsed uudised, õigusteabe, sündmuste kutsed ja muu teabe. Selles protsessis täidab Esindaja Privaatsuspõhimõtteid, mis on koostatud teie eraelu puutumatuse huvide kaitseks.

Need põhimõtted määratlevad andmed, mida Esindaja kogub teie kohta turundusteavituse eesmärgil, kuidas Esindaja neid kasutab ja kellele ettevõte andmed avaldab. Samuti saate teada olulist teavet oma valikute kohta seoses teie andmete ja teiste õigustega.